5 Contoh Bacaan Mad Lazim Mutsaqqal Harfi Beserta Surat dan Ayatnya

Contoh bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dapat kita temui dalam mafatihus suwar (pembuka surat-surat) dalam Al Quran seperti yang terdapat dalam surat Al A'raf ayat 1 yang berbunyi الۤمّۤصۤ.

Teman-teman pembaca mungkin pernah ada yang disuruh menyebutkan 5 contoh mad lazim mutsaqqal harfi. Dari pertanyaan tersebut tentunya kalian harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari mad lazim mutsaqqal harfi baru bisa mencari contohnya dalam Al Quran.

Dalam artikel ini akan kami tuliskan 5 contoh mad lazim mutsaqqal harfi beserta surat dan ayatnya dalam Al Quran agar dapat dipelajari dengan benar dan mudah bagi teman-teman yang sedang belajar ilmu tajwid.

Table of Contents

Apa Pengertian dari Mad Lazim Mutsaqqal Harfi?

10 contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi beserta suratnya
contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi lengkap

Arti mad lazim mutsaqqal harfi jika diuraikan secara bahasa terdiri dari 4 arti, yaitu :

 • Mad artinya panjang
 • Lazim artinya harus
 • Mutsaqqal artinya berat, bisanya diidentikkan dengan harakat tasydid
 • Harfi artinya dalam bentuk huruf

Yang dimakasud dengan mad lazim mutsaqqal harfi adalah bacaan mad yang berada diawal surat berupa 3 huruf dan tengahnya berupa huruf mad yang mati serta diidghamkan, contohnya الۤمّۤ.

Lafadz لۤ merupakan contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi karena terdiri dari 3 huruf yaitu م ا ل dan tengahnya berupa huruf mad yaitu alif serta diidghamkan.

Kenapa bisa tahu bahwa mad tersebut diidghamkan? Sebenarnya terdapat 2 cara untuk mengetahui bacaan mad lazim harfi mutsaqqal agar dapat membedakannya dengan mad lazim harfi mukhaffah, yaitu :

 1. Lihatlah dhabht atau tanda bacanya, biasanya dalam mushaf indonesia mad lazim harfi selalu diberi tanda seperti gelombang. Lalu untuk membedakan antara mukhaffaf dan mutsaqqal adalah jika setelahnya terdapat tasydid maka dinamakan mutsaqqal.
 2. Dengan menguraikan tiap hurufnya. Dalam mushaf madinah tidak ada tanda khusus seperti tasydid untuk membedakan mukhaffaf dan mutsaqqal. Untuk mengetahuinya, kita lakukan dengan cara menguraikan setiap hurufnya. Dalam contoh الۤمّۤ huruf lam jika diurai berupa م ا ل lalu setelahnya terdapat huruf mim jika diurai berupa م ي م. Terdapat mim sukun dalam akhir لۤ yang bertemu dengan mim yang merupakan awal مّۤ itu menandakan bacaan idgham.

Cara membaca mad lazim mutsaqqal harfi adalah dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif. Dalam contoh الۤمّۤ cara membacanya yang benar adalah Alif laaaaaamm miiiiiim, dengan memanjangkan huruf shad serta didighamkan kepada mim.

Ciri-ciri Mad Lazim Mutsaqqal Harfi dan Cara Membacanya

Hukum bacaan mad lazim harfi mutsaqqal terjadi jika suatu lafadz memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

 • Terdiri dari 3 huruf
 • Huruf tengah mati
 • Berada diawal surat
 • Diidghamkan kepada huruf setelahnya

Kami akan contohkan lafadz طٰسۤمّۤ (Tho Sim Mim) dalam surat Asy Syua'ra ayat 1.

Panjang bacaan mad lazim mutsaqqal harfi adalah 6 harakat. Cara membaca ayat diatas yang benar adalah Thoo Siiiiiim Miiiiiim dengan menampakkan semua bunyi huruf asalnya, bukan dibaca Tho sa ma.

Dalam lafadz طٰسۤمّۤ terdapat 3 hukum bacaan, salah satunya mad lazim mutsaqqal kilmi. Berikut penjelasannya :

 • طٰ jika diuraikan berupa ط ا , merupakan bacaan mad thobi'i yang berada diawal surat. Panjang bacxaannya 2 harakat. dibaca Thoo.
 • سۤ jika diuraikan berupa 3 huruf yaitu س ي ن, berada diawal surat dan diidghamkan kepada huruf setelahnya merupakan bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjang bacaannya 6 harakat. Cara membacanya adalah Siiiiiim bukan Siiiiiin karena huruf nun telat dimasukkan kedalam setelahnya(idgham).
 • مّۤ jika diuraikan terdapat 3 huruf berupa م ي م, berada diawal surat dan tidak diidghamkan merupakan bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Cara membacanya ialah Miiiiiim dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif.

Contoh Bacaan Mad Lazim Mutsaqqal Harfi

Huruf mad lazim mutsaqqal harfi ada 8 sama seperti huruf mad lazim mukhaffaf harfi, terkumpul dalam lafadz كم عسل  نقص yaitu :

 • ك (kaf)
 • م (mim)
 • ع ('ain)
 • س (sin)
 • ل (lam)
 • ن (nun)
 • ق (qaf)
 • ص (shad)

Untuk memudahkan teman-teman dalam menemukan bacaan mad lazim mutsaqqal harfi kami berikan warna merah agar memudahkan dalam belajar Al Quran tajwid berwarna online.

Berikut ini adalah contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi beserta surat dan ayatnya yang terdapat dalam Al Quran

1. الۤمّۤ

Contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi dalam Al Quran adalah الۤمّۤ yang berada dalam surat Al Baqarah ayat 1 dimana لۤ terdiri dari 3 huruf yaitu ل ا م berada diawal surat dan idghamkan dengan huruf setelahnya yaitu berupa mim. Cara membacanya dibaca panjang 6 harakat berbunyi Alif Laaaaaam Miiiiiim.

Surat dalam Al Quran yang terdapat bacaan mad lazim mutsaqqal harfi berupa lafadz الۤمّۤ yaitu :

 • Surat Al Baqarah ayat 1
 • Surat  Ali Imran ayat 1
 • Surat  Al 'Ankabut ayat 1
 • Surat  Rum ayat 1
 • Surat  Luqman ayat 1dan
 • Surat  As-Sajdah ayat 1

2. الۤمّۤصۤ

Hukum bacaan لۤ dalam ayat الۤمّۤصۤ yang terdapat di surat Al A'raf ayat 1 merupakan bacaan mad lazim mutsaqqal harfi. Panjang bacaannya adalah 3 aif atau 6 harakat. Selain itu dalam ayat diatas juga terdapat 2 contoh bacaan mad lazim mukhaffah harfi yaitu مّۤ dan صۤ.

3. الۤمّۤرٰ

Cara membaca bacaan الۤمّۤرٰ adalah lam dibaca panjang 6 harakat karena merupakan bacaan mad lazim mutsaqqal harfi yang terdapat dalam surat Ar Ra'du ayat 1.

Sedangakan mim juga dibaca panjang 6 harakat karena merupakan bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan ra dibaca panjang 2 harakat karena merupakan bacaan mad thabi'i.

4. طٰسۤمّۤ

سۤ pada ayat طٰسۤمّۤ jika diuraikan terdiri dari 3 huruf, yang berada diawal surat dan diidghamkan merupakan contoh hukum bacaan mad lazim mutsaqqal harfi yang berada dalam surat Asy Syu'ara ayat 1 dan Al Qashash ayat 1.

Sedangkan طٰ dibaca 2 harakat karena merupakan mad thobi'i dan مّۤ dibaca 6 harakat karena merupakan bacaan mad lazim mukhaffaf harfi.

Sahabat zonasantri, demikian pembahasan mengenai contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi lengkap beserta surat dan ayatnya dalam Al Quran. Semoga memberi banyak manfaat untuk para pembaca.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment