Mengenal 10 Sahabat Nabi Yang Dijamin Masuk Surga

10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga - Ketika membahas mengenai Nabi Muhammad SAW sepertinya tidak bisa terlepas terhadap para sahabat nabi, karena nantinya para sahabat yang akan meneruskan perjuangan Nabi. 

Diantara para shahabat yang masyhur dikalangan umat islam adalah 4 sahabat yang dikenal dengan sebutan khulafaur rasyidin. Pernahkan anda memperhatikan, diberbagai kesempatan baik itu dalam majlis ta'lim, tahlil atau acara syukuran atau lain sebagainya kita terkadang mendengar tawassul yang ditujukan bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin .

Lalu selain nabi Muhammad kepada siapa tawassul itu ditujukan ? ada juga tawassul yang ditujukan kepada Ashhabil 'Asyarati bin jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tahukah anda siapakah 10 sahabat tersebut?

sahabat nabi yang dijamin masuk surga,10 sahabat nabi

Daftar Isi
10-sahabat-nabi-yang-dijamin-masuk-surga
10 Sahabat Nabi Muhammad

Profil 10 Sahabat Nabi Yang dijamin Masuk Surga

Sungguh beruntung orang-orang yang dekat dengan nabi terlebih shahabat tertentu yang diantaranya telah dijamin masuk surga. 10 Shahabiyah yang dijamin masuk surga antara lain:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

Nama asli Abu Bakar ash-shiddiq adalah Abdullah bin abi Quhafah.  Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah  yang nama aslinya adalah Usman bin Amir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib atTaimiy al Qurosy bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di Murrah bin Ka’b.

Ibu Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma binti Shokhr bin Amir bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah.

Usia beliau 63 tahun, sama seperti Rasulullah saw. Dia termasuk orang yang pertama masuk islam. Manusia terbaik setelah Rasulullah saw. Mengemban kekhilafahan selama 2,5 tahun. Riwayat-riwayat lain menyebutkan 2 tahun 4 bulan kurang 1 hari 2 tahun 20 bulan 

Putera-puteri Abu Bakar RA

 • Abdullah, awal masuk islam sehingga termasuk sahabat. Diasaat Rasulullah saw dan Abu Bakar bersembunyi di dalam goa menghindari kejaran kafir Quraisy, ia pernah masuk goa itu juga. Dia terkena anak panah di Thaif, meninggal di saat ayahnya mengemban khilafah. 
 • Asma’, pemilik dua ikat pinggang. Istri Zubeir bin Awwam. Hijrah ke Madinah di saat mengandung Abdulllah bin Zubeir. Sehingga Abdullah merupakan orang islam pertama yang lahir setelah hijrah. Ibu Asma’ adalah Qutailah binti Abdul Uzza berasal dari Bani Luay meninggal dalam keadaan kafir. 
 • Aisyah binti as-Siddiq, istri Nabi Muhammad SAW
 • Abdurrahman bin Abu Bakar beliau merupakan saudara seayah dan seibu dari Aisyah, Ia berada di barisan kaum musyrikin pada perang Badar, namun setelah itu dia masuk islam. 
 • Ibu Aisyah adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uaimir bin Abdu Syams bin Attab bin Udzinah bin Subai’ bin Duhman bin al Harits. Masuk islam, dan ikut hijrah ke madinah dan wafat di zaman Rasulullah saw .Cucu Abu Bakar: Abu Atik Muhammad bin Abdurrahman lahir di zaman Rasulullah saw, termasuk sahabat. Sehingga kami tidak tahu keluarga  lain (selain Abu Bakar) yang dengan empat keturunan, semuanya tergolong sahabat (Ayah Abu Bakar-Abu Bakar-Abdurrahman-Abu Atik) 

 • Muhammad bin Abu Bakar. Lahir pada zaman haji wada’. Meninggal di Mesir dan dikuburkan disana.Ibunya adalah Asma’ binti Umais al Khots’amiyyah. 
 • Ummu Kultsum binti Abu Bakar. Lahir setelah Abu Bakar wafat. Ibunya adalah Habibah, riwayat lain menyebutkan Fakhitah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair al Anshari. Ia dinikahi Thalhah bin Ubaidillah Keenam putera-puteri Abu Bakar adalah sahabat Nabi, kecuali Ummu Kultsum. Sementara Muhammad lahir masih zaman Nabi. Abu Bakar wafat pada tanggal 27 Jumadil Akhir 13H.

baca juga : Kisah Abu Bakar Ash Shiddiq : Khalifah Pertama Pengganti Rasulullah

2. Abu Hafs Umar bin Khattab RA

Nama asli umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razakh bin Adiyy bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib.

Bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di Murrah bin Ka’b.

Nama Ibu Umar bin Khattab adalah Khantamah binti Hasyim. Riwayat lain menyebutkan Khantamah binti Hisyam bin al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.

Umar masuk islam di Mekah, dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah saw  

Putera-puteri Umar bin Khottab 

 1. Abdullah mempunyai kunyah (sebutan) Abu Abdurrahman. Masuk Islam pada awal datangnya Islam. Berhijrah bersama ayahnya. Dan dia termasuk sahabat pilihan. 
 2. Hafshah, istri Nabi saw Ibu Hafshah adalah Zaenab binti Math’un 
 3. Ashim bin Umar Lahir pada zaman Rasulullah saw. Ibunya adalah Ummu Ashim Jamilah binti Tsabit bin Abi al Aqlah 
 4. Zaid al Akbar bin Umar dan
 5. Ruqayyah. Keduanya putri Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib
 6. Zaid al Ashghar dan 
 7. Abdullah, keduanya putera Ummu Kultsum binti Jarwal al Khuzza’i  
 8. Abdurrahman al Akbar bin Umar dan 
 9. Abdurrahman al Ausath, Abu Syahmah yang didera akibat minum khomr. Ibunya adalah Ummu Walad yang juga disebut Lahyah. 
 10. Abdurrahman al Ashghar bin Umar. Ibunya adalah Ummu Walad yang juga disebut Fakihah
 11. Iyadh bin Umar. Ibunya adalah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. 
 12. Abdullah al Ashghar bin Umar. Ibunya adalah Saidah binti Rafi’ al Anshariyyah. Dari Bani Amr bin Auf 
 13. Fathimah binti Umar. Ibunya adalah Ummul Hakim binti Harits bin Hisyam 
 14. Ummul Walid binti Umar. Tetapi kebenaran masih perlu diteliti lagi. 
 15. Zaenab binti Umar. Saudara Abdurrahman al Ashghar bin Umar. 

Umar mengemban kekhalifahan selama 10 tahun 6,5 bulan. Terbunuh pada akhir DzulHijjah 23 Hijriyah, pada usia 63 tahun sesuai dengan usia Rasulullah saw. Akan tetapi ada perselisihan pendapat tentang usia beliau ini.

3. Abu Abdullah Ustman bin Affan RA

Utsman bin Affan adalah cucu dari Abu al Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah saw di Abdu Manaf, yang merupakan kakek ke lima.

Nama ibu Utsman bin affan adalah Arwa binti Kuraiz bin Rabiah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdu Manaf. Sementara Ibunya adalah putri Ummul Hakim al Baidha’ binti Abdul Muthalib.

Utsman masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah. Melakukan hijrah 2 kali (Habasayah dan Medinah). Menikahi 2 puteri Rasulullah saw. Mengemban kekhilafahan selama 12 tahun kurang 10 hari. Ada riwayat menyebutkan kurang12 hari.

Utsman terbunuh pada 18 Dzul Hijjah tahun ke-35 Hijriah  ba’da Ashar. Saat itu ia sedang puasa. Ia meninggal pada usia 82 tahun. 

Putera-puteri Utsman bin Affan:

 1. Abdullah al akbar, dilahirkan oleh Ruqayyah, puteri Rasulullah saw. Meninggal dunia pada usia 6 tahun. Rasulullah saw ikut masuk liang lahat saat penguburannya.
 2. Abdullah al Ashghar, dilahirkan oleh Fakhitah binti ‘Azwan, saudari Utbah 
 3. Umar
 4. Khalid
 5. Aban dan 
 6. Maryam. Mereka dilahirkan oleh Ummu Amr binti Jundab bin Amr bin Humamah dari kabilah Azd daerah Daus 
 7. Al Walid,
 8. Said dan 
 9. Ummu Amr. Mereka dilahirkan oleh Fatimah binti Walid bin Abdu Syams bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. 
 10. Abdul Malik. Dia tidak mempunyai keturunan. Meninggal dunia tatkala telah dewasa. Dia dilahirkan oleh Ummul Banin binti Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah bin Zaid 
 11. Aisyah, 
 12. Ummu Aban dan 
 13. Ummu Amr. Mereka dilahirkan oleh Ramlah binti Syaibah bin Rabiah 
 14. Ummu Khalid, 
 15. Arwa dan 
 16. Ummu Aban as Sughra. Mereka dilahirkan oleh Nailah binti Farafishah bin Ahwas  bin Amr bin Tsa’labah bin Harits bin Hisn bin Dhamdham bin Adyy bin Janab bin Kalb bin Wabrah 

4. Ali bin Abi Thalib RA (Abu al Hasan)

Ali bin Abu Thalib adalah cucu Abdul Mutthalib, sepupu Rasulullah saw. 

Ibu Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Fatimah adalah wanita Bani Hasyim pertama yang melahirkan keturunan dari Bani Hasyim. Masuk Islam di Mekah lalu hijrah ke Madinah dan wafat pada zaman Rasulullah SAW. 

Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah puteri Rasulullah saw. Anak Ali bin abi thalib dengan Fatimah adalah

 • Hasan
 • Husein dan
 • Muhassin
tetapi Muhassin wafat ketika masih kecil

Putera-Puteri Ali bin Abi Thalib selain dengan Fatimah

 1. Muhammad bin Hanafiah. Ia dilahirkan oleh Khaulah binti Ja’far, dari Bani Hanifah.
 2. Umar bin Ali dan 
 3. saudirnya Ruqayyah al Kubro
 4. Al Abbas al Akbar bin Ali, disebut juga asSaqa. Ia terbunuh bersama Husein 
 5. Usman, 
 6. Ja’far, 
 7. Abdullah dan 
 8. Banu Ali. Mereka saudara seayah dan seibu al Abbas al Akbar. Adapun ibu mereka adalah Ummul Banin al Kilabiyah.
 9. Ubaidullah dan 
 10. Abu Bakar. Mereka tidak punya keturunan. Mereka dilahirkan oleh Laila binti Mas’ud anNahsyaliyyah
 11. Yahya bin Ali. Meninggal saat masih kecil. Lahir dari Asma’ binti Umais
 12. Muhammad bin Ali alAshghar ibumya adalah seorang budak yang bernama Daraj.
 13. Ummul Hasan dan 
 14. Ramlah. Mereka dilahikan Ummu Sa’d binti Urwah bin Mas’ud ats Tsaqofi. 
 15. Zaenab as Sughra, 
 16. Ummu Kultsum as Sughra, 
 17. Ruqayyah as Sughra, 
 18. Ummu Hani’, 
 19. Ummul Kiram, 
 20. Umu Ja’far (nama aslinya Jumanah),  
 21. Ummu Salamah, 
 22. Maimunah, 
 23. Khadijah, 
 24. Fatimah, dan 
 25. Umamah. Mereka ini dilahirkan dari para ibu yang berbeda-beda.

Ali mengemban kekhilafahan selama 4 tahun 7 bulan lebih beberapa hari. Ada beberapa pendapat berbeda mengenai hari. Ia mati terbunuh saat usianya 63 tahun. 

Ada beberapa riwayat lain menyebutkan 53tahun, 58 tahun, 57 tahun. Pada saat itu disebut tahun Jama’ah, tahun 40 H.

 5. Abu Muhammad Thalhah bin Ubaidillah RA

10 Shahabiyah nabi yang kelima adalah Thalhah bin ubaidillah. Beliau adalah cucu Usman bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Luayy bin Ghalib. Bertemu silisilah / keturunan dengan Rasulullah saw di Murrah bin Ka’b

Ibu Thalhah Adalah Sha’bah binti Khadrami, saudari al Ala’ bin Khadrami. Nama asli al Khadrami adalah Abdullah bin Abbad bin Akbar bin Auf bin Malik bin Uwaif bin Khazraj bin Iyadh bin Sidq. Ibunya masuk islam dan wafat dalam islam. 

Thalhah masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah. Turut serta dalam Perang Uhud dan peperangan setelahnya. Dia tidak turut dalam Perang Badar karena saat itu ia di Syam untuk berdagang. Tetapi Rasulullah saw memberikannya harta rampasan perang Badar dan menetapkannya sebagai ahli Badar.  

Putera-Puteri Thalhah antara lain :

 1. Muhammad asSajjad dan 
 2. Imran Muhammad asSajjad terbunuh bersama ayahnya.Kedua putera tersebut dilahirkan Hamnah binti Jahsy 
 3. Musa bin Thalhah. Dilahirkan Khaulah binti Qo’qo’ bin Ma’bad bin Zurarah.
 4. Ya'kub, 
 5. Ismail dan 
 6. Ishaq. mereka dilahirkan Ummu Aban binti Utbah bin Rabiah
 7. Zakaria dan 
 8. Aisyah. Dilahirkan Ummu Kultsum binti Abu Bakar as Shiddik ra
 9. Ummu Ishaq binti Thalhah. Dilahirkan Ummul Haris binti Qasamah bin Handzalah at Thaiyyah.  

Seluruh Putera puteri Thalhah 11 orang. 2 anak yang lain ada riwayat yang menyebutkan Usman dan Shalih, namun riwayat kurang kuat.  Thalhah terbunuh pada Perang Jamal pada tahun 36 H. Saat itu ia berusia 62 tahun. 

6. Zubair bin Awwam RA(Abu Ubaidillah)

Zubair bin Awwam adalah cucu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushayy bin Kilab. Nasab keturunannya bertemu dengan RasulullahSAW di Qushayy bin Kilab, yang merupakan kakek ke lima.

Ibu Zubair bin Awwam adalah Shafiyyah binti Abdul Mutthalib, bibi Rasulullah saw. Masuk Islam dan Hijrah ke Madinah. 

Zubair berhijrah dua kali (Habasyah dan Madinah) dan ia shalat dua kiblat (sebelum dirubah menghadap ka’bah, dahulu kaum muslimin shalat menghadap masjidil Aqsa). 

Ia adalah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di perang fi sabilillah . Ia disebut hawaryy Rasulullah saw. 

Putera-Puteri Zubair bin Awwam :

 1. Abdulllah, ia merupakan orang islam pertama yang lahir setelah hijrah.
 2. Al Mundzir,
 3. Urwah,
 4. Ashim, 
 5. Al Muhajir, 
 6. Khadijah al Kubro, 
 7. Ummul Hasan, 
 8. Aisyah Kedelapan anak tersebut dilahirkan Asma’ binti Abu Bakar ra.
 9. Khalid, 
 10. Amr, 
 11. Habibah, 
 12. Saudah, 
 13. Hindun. mereka dilahirkan Ummu Khalid binti Khalid bin Said bin al Ash.
 14. Mush’ab, 
 15. Hamzah, 
 16. Ramlah. mereka dilahirkan Rabbab binti Unaif al Kalbiyyah.
 17. Ubaidah, 
 18. Ja’far, 
 19. Hafshah mereka dilahirkan Zaenab binti Bisyr dari Bani Qais bin Tsa’labah.
 20. Zaenab binti Zubair. ia dilahirkan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu’aith
 21. Khadijah asShughra. ia dilahirkan al Jalal binti Qais dari Bani Asad bin Khuzaimah.  

Seluruh putera puteri Zubeir 21 orang.  Ia terbunuh pada Perang Jamal pada tahun 36 H. Saat itu ia berusia 67 tahun. Riwayat lain menyebutkan 66 tahun. 

7. Sa’ad bin Abi Waqas RA

Sa'ad bin Abi Waqas. Nama Abi Waqas adalah Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di Kilab bin Murrah.

Ibu Sa'ad bin Abi Waqas adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf.

Sa’ad masuk islam pada awal datangnya Islam di Mekah. Ia berkata: 

“Saya adalah orang ketiga  yang masuk Islam“

Turut serta dalam Perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah saw. Ia adalah orang yang pertama kali melontarkan anak panahnya di perang fi sabilillah.

Adapun lontaran anak panahnya diarahkan pada sebuah pasukan  yang di dalamnya terdapat Abu Sofyan. Pertemuan 2 pasukan itu terjadi dekat Rabigh di awal tahun pertama Rasulullah saw datang di Madinah. 

Putera-Puteri Sa’ad bin Abi Waqas

 1. Muhammad, ia dibunuh al Hajjaj
 2. Umar, dibunuh al Muhtar bin Abi Ubaid
 3. Amir dan 
 4. Mus’ab. Mereka berdua meriwayatkan hadis
 5. Umair, 
 6. Shalih, 
 7. Aisyah mereka Bani Sa’d

Sa'ad bin Abi Waqas wafat di istananya di Aqiq, yang jaraknya 10 mil dari Madinah. Lalu jenazahnya dipikul ke Madinah. Itu terjadi tahun 55 H. saat itu ia berusia 70 tahun lebih. Ia merupakan orang yang terakhir meninggal diantara 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga.

8. Abu al ‘Awar Said bin Zaid bin Amr RA

Said bin Zaid adalah cucu Nufail  bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adyy bin Ka’b bin Luayy bin Ghalib. Bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di Ka’b bin Luayy.

Ibu Said bin Zaid adalah Fatimah binti Ba’jah bin Umayyah bin Khuwailid, dari Bani Mulaih dari Khuzaah. Said bin Zaid adalah sepupu Umar bin Khatthab ra, dan menikah dengan saudara Umar, Ummu Jamil binti Khattab.

Ia  masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah.Namun ia tidak turut dalam Perang Badar. Diantara Puteranya adalah Abdullah, seorang penyair. 

Zubeir bin Bakkar berkata: Said anaknya sedikit, dan diantar mereka tinggal di luar Madinah. Said meninggal tahun 51 H. saat itu ia tengah berusia lebih dari 70 tahun 

9. Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf RA

Abdur Rahman bin Auf adalah cucu Ibnu Abd bin al Haris bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu silisilahnya dengan Rasulullah saw di Kilab bin Murrah. 

Ibu Abdur Rahman bin Auf bernama As Syifa’. Riwayat lain menyebutkan Al’Anqa’binti Auf bin Abdul Harits bin Zuhrah. Ia masuk Islam dan hijrah

Abdurrahman bin Auf  masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah. Turut serta dalam Perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah saw.

Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menjadi makmum shalat padanya saat Perang Tabuk.

Putera-Puterinya Abdurrahman bin Auf

 1. Salim al Akbar, meninggal sebelum datangnya Islam
 2. Ummul Qasim, lahir pada zaman Jahiliyah
 3. Muhammad, lahir setelah datangnya Islam. Dengan nama ini Abdurrahman dijuluki (abu Muhammad)
 4. Ibrahim
 5. Humaid dan 
 6. Ismail. mereka dilahirkan Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mua’ith bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf 

Wanita Yang Pertama Kali Hijrah ke Madinah

Ummu Kultsum binti Uqbah termasuk wanita yang pertama kali hijrah ke madinah dan salah seorang yang telah baiat pada Rasulullah saw. Dan seluruh putera Abdurrahman yang lahir darinya, menjadi perawi hadis. 

Putera Abdurrahman bin Auf yang lain :

 • Urwah bin Abdurrahman, terbunuh di Afrika. Urwah bin Abdurrahman adalah anak dari Nuhairah binti Hani’ bin Qabishah bin Mas’ud bin Sya’ban  
 • Halim al Asghar, terbunuh di Afrika. Ibu Halim al Asghar adalah Sahlah binti Suhail bin Amr. Ia saudara seibu Muhammad bin Abu Hudhaifah bin Utbah  
 • Abdullah al Akbar, terbunuh di Afrika. Ibu Abdullah al Akbar berasal dari bani Abdil Ashal. 
 • Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah al Fakih, ia Abdullah al Ashghar. Ibunya adalah Tumadhir binti al Ashbagh alKalbiyyah. Ia wanita dari Bani Kalbiy pertama yang dinikahi lelaki Quraisy.
 • Abdurrahman bin Abdurrahman dan Mus’ab bin Abdurrahman. Mush’ab pernah menjadi tawanan polisi Marwan bin Hakam di Madinah. Abdurrahman meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Baqi’ tahun 32 H saat kekhalifahan Usman bin Affan.Usman ikut menyolati jenazahnya. Ia wafat pada usia 72 tahun

10. Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al Jarrah RA

Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin al Jarrah adalah cucu Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al Harrits bin Fihr bin Malik

Ibu Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin al Jarrah adalah Ummu Ghanm binti Jabir bin Abdul Uzza bin Amir bin Umairah bin Wadi’ah bin Al Harits bin Fihr. 

Dalam riwayat lain: Umaimah binti Ghanm bin Jabir bin Abdul Uzza. Bertemu silisilah/ keturunan dengan Rasulullah saw di Fihr bin Malik.

Abu Ubaidah masuk islam pada awal datangnya islam di Mekah, sebelum Rasulullah saw masuk Darul Arqam. Turut serta dalam Perang Badar dan beberapa peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Pada saat Perang Uhud, ia mencabut dua gelang (dari rajutan baju besi) yang menancap di wajah Rasulullah saw dengan gigi depannya.Akibatnya, tanggallah 2 giginya 

Keturunan Abu Ubaidah ra: Hanya 2 putera, yaitu Yazid dan Umar. Namun mereka meninggal, dan tak terdapat lagi penerus generasi Abu Ubaidah.

Abu Ubaidah ra wafat karena wabah penyakit tha’un amwas pada tahun 18 H. Ia dimakamkan di Ghour Baisan di Desa Amta’. Saat itu usianya 58 tahun. Muadz bin Jabal ra ikut menshalati jenazahnya. Ada riwayat lain menyebutkan Amr bin A’sh pun ikut. 

Pada saat Perang Badar Abu Ubaidah membunuh ayahnya yang saat itu masih kafir. Karena peristiwa ini Allah menurunkan ayat :

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. 

begitulah 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga beserta kisahnya yang ditulis ualng dari sumber Ad-durratul Madhiah fi sirratin nabawiyyah karya Al-Hafidz Abdul Ghani, semoga dapat menambah wawasan tentang keislaman dan pengetahuan tentang kisah orang-orang yang hebat.

Santri Indonesia, Penulis Artikel Islami di zonasantri.com Belajarlah Ilmu dan Ajarkanlah Kepada Manusia.

Post a Comment